ข้อกำหนดการให้บริการเกม

ข้อกำหนดการให้บริการเกม CABAL MOBILE

ข้อตกลงการใช้งาน ID เกม

การเชื่อมต่อ Facebook ID, Google ID, Apple ID, สร้าง Guest ID (ต่อไปนี้เรียกว่า “ID เกม”) ที่นำไปใช้เล่นเกมมือถือในเครือของบริษัทอิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ให้เป็นไปตามวิธีการที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

ผู้ใช้ ID เกมเชื่อมต่อเข้าใช้บริการเกม (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงตามที่บริษัทฯ ร้องขอเท่านั้น หากทีมงานตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการบริการทุกกรณี

ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดและประกาศไว้ กรณีที่มีความผิดปกติใดๆ ในการใช้บริการเกิดขึ้น อาทิ
1 การใช้โปรแกรมช่วยเล่น
2 มีเจตนาหลอกลวงผู้ใช้บริการอื่นให้เกิดความเสียหาย
3 มีกรณีพิพาทหรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการอื่น ผู้ใช้บริการมีความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ระงับการใช้งาน ID เกม ทั้งเป็นการชั่วคราวและถาวร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์จากตัวเกมในทุกกรณี เช่น ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า รวมไปถึงกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

การกระจายข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือตัวบุคคล มีโทษระงับการให้บริการ 3 วัน หรือดำเนินคดีตามกฏหมายขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้น

กฎ กติกา มารยาทในการเล่นเกม CABAL MOBILE

1. การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

1.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้คำไม่สุภาพหรือคำที่ส่อเจตนาแอบอ้างถึงบริษัทฯ รวมถึงละเมิดทางกฏหมาย การเมือง และสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง ศีลธรรม จริยธรรมของไทย ในการตั้งชื่อตัวละคร (Character Name), การตั้งชื่อสมาคม (Guild Name), การตั้งฉายาตัวละคร และการตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร

1.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้คำไม่สุภาพหรือคำที่ส่อเจตนาแอบอ้างถึงบริษัทฯ รวมถึงละเมิดทางกฏหมาย การเมือง และสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง ศีลธรรม จริยธรรมของไทย ในการสนทนาภายในช่องสนทนาทั้งหมดภายในเกม (Chat) รวมถึงการประกาศข้อความ หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เกม เป็นระยะเวลา 7 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID เกมเป็นระยะเวลา 15 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID เกมเป็นระยะเวลาถาวร

1.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ใช้คำพูดในการสนทนาหรือการประกาศที่เป็นลักษณะการส่งเสริม ยุแหย่ ชี้นำ ล่อลวง เพื่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม มีผลต่อความมั่งคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการกระทำผิดอื่นๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นและตัวเกม หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เกม เป็นระยะเวลา 7 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID เกมเป็นระยะเวลา 15 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID เกมเป็นระยะเวลาถาวร

1.4 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้ช่องสนทนา (Chat) ด้วยการส่งข้อความสนทนาหรือการประกาศซ้ำๆ ต่อเนื่องกันเพื่อมีเจตนาก่อกวนไม่ให้ผู้ใช้บริการอื่นสามารถใช้งานช่องสนทนา (Chat) นั้นได้ตามปกติ (Flood Message) หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะมีการตักเตือนก่อน ครั้งที่ 2 ขึ้นไปจะถูกระงับการสนทนา ครั้งละ 30 นาที

2. การซื้อขาย การแลกเปลี่ยน และการพนัน ภายในเกม

2.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการซื้อหรือขายหรือมีเจตนาที่จะซื้อหรือจะขาย ID เกม และข้อมูลตัวละคร รวมทั้งห้ามใช้คำพูดเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อตรงๆ แต่มีเจตนาสื่อถึงการซื้อหรือขาย ID เกม และข้อมูลตัวละคร หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร

2.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมอบสิทธิ์การเข้าถึง ID เกมของตนเองให้แก่ผู้ใช้บริการรายอื่นด้วยความเต็มใจหรือความไม่ระมัดระวังก็ตาม ทางผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของ ID เกม ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและความเสียหายทั้งหมดของ ID เกมของตนเองแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงรับโทษต่างๆ ที่ทางทีมงานได้ระบุไว้

2.3 การทำธุรกรรมใดๆ ก็ตามภายในเกม อาทิ การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนไอเทมกับผู้ใช้บริการอื่นโดยใช้หน่วยเงินภายในเกม (Alz) โปรดใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบ หากเกิดความเสียหายใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

2.4 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมอบ ให้ยืม โอนไอเทมแก่ผู้ใช้บริการอื่นด้วยความเต็มใจ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

2.5 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง กระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายหรือมีเจตนาในการเล่นการพนันภายในเกม เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นหน่วยเงินในเกม หน่วยเงินจริง หรือไอเทมภายในเกม เช่น การใช้ Emoticon /Dice (ลูกเต๋า) เพื่อการพนัน เป็นต้น หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร และผู้ใช้บริการรวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับความเสียหายจากการถูกระงับไอดี ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้

2.6 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการกระทำการใดๆที่เข้าข่ายหรือมีเจตนาฉ้อโกง เช่น การตั้งร้านค้าราคาไม่ตรงกับที่ขาย หรือการขายไอเทมประเภทคล้ายคลึงกันในราคาที่ไม่สมเหตุสมผล หากพบเจอครั้งแรกขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานไอดี 7 วัน ครั้งที่ 2 ระงับการใช้งานไอดี 30 วัน และครั้งที่ 3 ระงับการใช้งานไอดีถาวร

2.7 เมื่อผู้เล่นเติมเงินและทำการกดขอรับเงินคืน (Refund) ผ่านทาง Apple store หรือ Google Play Store หลังจากได้รับ Force Gem ไปแล้ว จะส่งผลให้ไอดีเกมดังกล่าวถูกระงับการเข้าใช้งานถาวรโดยอัตโนมัติ

3. การใช้โปรแกรม ’โกง’ และโปรแกรมใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมกับการเล่นเกม CABAL MOBILE

3.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ทำการโฆษณา แจกจ่าย ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ที่ผิดลิขสิทธิ์ โปรแกรมโกง โปรแกรมที่ช่วยดัดแปลงข้อมูลเกม หรือโปรแกรมใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมกับการเล่นเกมที่ไม่เกี่ยวข้องกับเกมมือถือในเครือของบริษัทฯ หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร

3.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ดัดแปลงแก้ไข ข้อมูล Data ดั้งเดิมของตัวเกมในทุกกรณี หรือ ใช้งาน Data ซึ่งไม่ตรงกับที่ทางบริษัทฯ ให้บริการ ไม่ว่าการดัดแปลงนั้นจะส่งผล หรือไม่ส่งผลต่อผู้เล่นท่านอื่นก็ตาม หากพบการกระทำผิดฝ่าฝืน ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ ID เกมดังกล่าว เป็นระยะเวลา 7 วัน

3.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้โปรแกรมหรือเว็บไซต์ หรือด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามเพื่อดักจับข้อมูลของผู้ใช้บริการรายอื่น หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร และดำเนินคดีตามกฎหมาย พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

3.4 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้โปรแกรมโกง หรือโปรแกรมใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ร่วมกับการเล่นเกม Cabal Mobile และไม่เกี่ยวข้องกับเกมในเครือของบริษัท Electronics Extreme รวมถึงผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมดังกล่าวแต่รับผลประโยชน์จากการใช้ก็จะได้รับโทษเช่นเดียวกัน หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร

4. กฎ กติกาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอื่นๆ ภายในเกม CABAL MOBILE

4.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ใช้ Bug ใดๆ ก็ตามที่ผิดปกติภายในเกม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ส่งผลเสียต่อระบบเกมและผู้ใช้บริการอื่น หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร รวมไปถึงการดำเนินคดีตามกฎหมาย ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริการ

4.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการขัดขวางการปฏิบัติงาน หรือใช้ความสามารถของ Skill เพื่อกลั่นแกล้ง หรือขัดขวางรวมถึงสร้างอุปสรรคแก่ทีมงานในระหว่างปฏิบัติงาน หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เกม เป็นระยะเวลา 7 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID เกมเป็นระยะเวลา 15 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID เกมเป็นระยะเวลาถาวร

4.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการแอบอ้างหรือมีเจตนาแอบอ้างตัวเป็นทีมงาน หรือกล่าวถึงในลักษณะอวดอ้างว่ารู้จักทีมงานเกม Cabal Mobile หรือทีมงานบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ใดๆ ก็ตามของผู้ใช้บริการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นและบริษัทฯ หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวรและอาจดำเนินคดีตามกฎหมาย

4.4 ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการเกี่ยวกับกรณี Hack ID / ตัวละครหาย / Item หาย และขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการในส่วนของการมอบหลักฐานการระงับ ID และปลดแบน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากมีการกระทำผิดตามกฎที่ทีมงานระบุไว้ ทางทีมงานสามารถดำเนินการลงโทษได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

2. ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้การตัดสินของทีมงานยึดตามหลักฐานที่ผู้ใช้บริการอื่นที่ได้รับความเสียหายจัดส่งให้ในรูปแบบ Video Clip เท่านั้น โดยทีมงานจะพิจารณาตามความชัดเจนที่ปรากฏในหลักฐานที่ได้รับ

3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการส่งหลักฐานในรูปแบบ Video Clip ที่มีการตัดต่อ ดัดแปลง หรือส่งหลักฐานเท็จเพื่อเจตนาใดๆ ก็ตามที่ต้องการให้ผู้ใช้บริการอื่นเสียหาย ทางทีมงานมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการลงโทษทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

4. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้บริการควรเก็บข้อมูล ID และ Password ของตนเองเป็นความลับ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายภายหลัง ซึ่งเจ้าของ ID ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

5. ในกรณีที่ทีมงานต้องดำเนินการเข้าตรวจสอบไอดีหรือตัวละครของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ความร่วมมือแก่ทีมงาน หากผู้ใช้บริการไม่ให้ความร่วมมือ อีกทั้งมีการขัดขวางหรือเพิกเฉยต่อการปฏิบัติงานของทางทีมงาน ผู้ใช้บริการยินยอมให้ทางทีมงานดำเนินการลงโทษตามกฎที่ระบุไว้ในข้อ 4.2

6. เมื่อผู้ใช้บริการสมัคร ID เกมเสร็จสิ้น ถือเป็นการยินยอมรับกฎ กติกาตามที่ทางทีมงานได้กำหนดไว้ทุกประการ และยินยอมให้ทางทีมงานดำเนินการลงโทษหากผู้ใช้บริการทำผิดกฎ กติกาที่ได้ระบุไว้

7. หากผู้ใช้บริการละเมิดกฎ กติกาการใช้งานไม่ว่าเกมใดๆ ของทางบริษัทฯจนเป็นเหตุให้ถูกระงับการให้บริการ ID เกมทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น

8. ผู้ใช้บริการเข้าใจและยินยอมกับกฎ กติกา มารยาทที่ทางทีมงานระบุไว้ทุกประการ และหากผู้ใช้บริการรับโทษจากการทำผิดกฎ กติกาข้อใดข้อหนึ่ง จนเป็นเหตุให้ต้องถูกระงับไอดีทั้งชั่วคราวหรือถาวร ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ