นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ID เกม CABAL MOBILE

บริษัทอิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) จะปฏิบัติต่อข้อมูลของผู้ใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวกับบริการเกมที่ให้บริการภายใต้ชื่อ EXE รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “บริการ”) ดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและขอบเขตการใช้ข้อมูล

บริษัทฯ จะรวบรวมและใช้ข้อมูลผู้ใช้บริการตามวิธีการดังต่อไปนี้

ข้อมูลผู้ใช้บริการ

• ข้อมูลที่ลงทะเบียนโดยผู้ใช้บริการ

เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวก และเพื่อให้ใช้บริการนี้ได้อย่างราบรื่น บริษัทฯ อาจขอให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลโปรไฟล์ ชื่อตัวละคร เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการท่านอื่นสามารถเห็นข้อมูลโปรไฟล์ หรือชื่อตัวละครที่ปรากฏอยู่ในบริการรวมถึงข้อมูลอื่นใด (เช่นข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เป็นต้น) ที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ลงทะเบียนหรือโพสต์เพื่อแสดงต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นได้ การลงทะเบียนข้อมูลจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่มีการลงทะเบียน ผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถใช้บริการนี้บางส่วนหรือทั้งหมดได้

• ข้อมูลที่รวบรวมจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย

บริษัทฯ อาจขอข้อมูลจากผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เพศ วันเดือนปีเกิด เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การสำรวจข้อมูล การจับรางวัล รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งบริษัทฯ จำเป็นต้องได้รายละเอียดดังกล่าวในการส่งของรางวัล ส่งสินค้าที่ขาย และอื่นๆ ให้กับผู้ใช้บริการ

• ข้อมูลสำหรับติดต่อผู้ใช้บริการ

บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น อีเมล ประเภทอุปกรณ์ใช้งาน ประเภทระบบปฏิบัติการ เป็นต้น จากการกรอกข้อมูลของผู้ใช้งานลงในแบบฟอร์มออนไลน์ของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ การตรวจสอบในกรณีที่มีการร้องเรียนปัญหาใดๆ และตอบสนองต่อข้อสอบถามอย่างเหมาะสม

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ

• คุกกี้ (Cookies)

เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แก่ผู้ใช้บริการและเพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษาและความปลอดภัย บริษัทฯ จะใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ บันทึกตัวเลขการเข้าใช้ รวมถึงติดตามลักษณะและสถิติการใช้ ผู้ใช้บริการสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ แต่ในกรณีที่ไม่มีการบันทึกคุกกี้ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการนี้ในบางส่วนซึ่งจำเป็นต้องมีคุกกี้ได้ อาทิเช่น บริการที่จำเป็นต้องทำการลงชื่อเข้าใช้

• ไฟล์บันทึก (Logs)

เมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการระบบจะสร้างและบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น IP address ชนิดเบราว์เซอร์ ภาษาในเบราว์เซอร์ ฯลฯ โดยอัตโนมัติ โดยบริษัทฯ จะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการใช้งาน เพื่อพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อป้องกันการกระทำไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการตามปกติ

• ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

บริการบางส่วนอาจใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งซึ่งส่งจากอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บริการเท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ตั้งค่าไม่อนุญาตให้ส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งได้

• ข้อมูลอุปกรณ์ใช้งาน

บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ใช้งานของลูกค้า (ประเภทระบบปฏิบัติการ OS) หมายเลขประจำเครื่อง (Serial number) ตัวบ่งชี้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อการโฆษณา (Advertising ID) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทอาจนำ Advertising ID ที่รวบรวมไว้ไปเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ข้อมูลผู้ใช้ภายใน (Internal identifier) ที่บริษัทกำหนดขึ้นสำหรับผู้ใช้บริการแต่ละท่าน บริษัทจะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์ในการระบุตัวตนและป้องกันการกระทำไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการตามปกติ

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมาเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีหน้าที่และ/หรือได้รับอนุญาตให้กระทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

การฝากข้อมูล

บริษัทฯ อาจนำข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดที่รวบรวมจากผู้ใช้บริการฝากไว้กับบริษัทผู้ได้รับมอบหมาย เพียงเท่าที่บริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังซึ่งเกี่ยวกับการใช้บริการ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะประเมินความเหมาะสมของบริษัทผู้ได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอ จัดให้บริษัทผู้ได้รับมอบหมายผูกพันตามสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ และจัดระบบการดูแลข้อมูลที่เหมาะสม

การแบ่งปันข้อมูล

บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้กับบริษัทเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องทำงานร่วมกับบริษัทหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งผู้ใช้บริการให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการแบ่งปันข้อมูล ชื่อบริษัทหุ้นส่วนทางธุรกิจและชื่อผู้จัดการด้านข้อมูล รวมถึงประเภทของข้อมูลที่มีการแบ่งปันที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะทำการแบ่งปันข้อมูลให้กับบริษัทหุ้นส่วนทางธุรกิจรายนั้นๆ

สิทธิของผู้ใช้บริการในการเปิดเผยข้อมูล

ผู้ใช้บริการอาจเรียกร้องให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยการยื่นเรื่องตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

หากเปิดเผยข้อมูลแล้วผู้ใช้บริการเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีอยู่ไม่ตรงกับความจริง ผู้ใช้บริการสามารถขอแก้ไข เพิ่มเติม ลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของผู้ใช้บริการ และทำการแก้ไข เพิ่มเติม ลบข้อมูลส่วนบุคคลตามผลการตรวจสอบของบริษัท

สิทธิของผู้ใช้บริการในข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยติดต่อมาที่บริษัทฯผ่านทาง Support Ticket ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของผู้ใช้บริการ และทำการแก้ไข เพิ่มเติม ลบข้อมูลส่วนบุคคลตามผลการตรวจสอบของบริษัทฯ

การแก้ไขนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

บริษัทฯ อาจทำการแก้ไขนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดการแก้ไขแก่ผู้ใช้บริการด้วยวิธีการที่ผู้ใช้บริการสามารถทราบโดยชัดเจน

ติดต่อสอบถาม

หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ หรือมีข้อสอบถาม ข้อเรียกร้อง หรือความเห็นใดๆ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบริการนี้ กรุณาติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางระบบ Support Ticket ทางหน้าเว็บไซต์เกมหรือกดคลิ๊กที่ลิงค์ภายในเกม CABAL MOBILE