Upgrade Event เพิ่มโอกาสตีบวกไอเทม สำหรับขาลุย!

UPDATE : 20-Jan-22 10:21

เพิ่มโอกาสตีบวกไอเทม สำหรับขาลุย! เริ่มแล้ววันนี้ - 27 ม.ค. 65 เท่านั้น

ระยะเวลากิจกรรม
  ▪ เริ่มกิจกรรม : วันที่ 20 ม.ค. 65 (เวลา 15:00 น.)
  ▪ สิ้นสุดกิจกรรม : วันที่ 27 ม.ค. 65 (เวลา 10:59 น.)

รายละเอียดกิจกรรม
▪ เพิ่มอัตราสำเร็จของการ Upgrade อุปกรณ์ (Weapon, Armor, Bike) ตั้งแต่ +1 ถึง +15 ในช่วงระยะเวลากิจกรรม

▪ ลดจำนวนการใช้ Upgrade Core ลง ตั้งแต่ +16 ถึง +20 ในช่วงระยะเวลากิจกรรม
   * ยกเว้น Enhanced Core และ Superior Core
   * จำกัดเฉพาะไอเทม Weapon, Armor และ Bike ที่มีระดับ +15 ขึ้นไป

Level จำนวน Core
ปกติที่ใช้
จำนวน Core
ในช่วงกิจกรรม
15 > 16 20 13
16 > 17 30 20
17 > 18 40 27
18 > 19 50 33
19 > 20 60 40