Patch Update 19 พ.ค. 65

UPDATE : 19-May-22 21:32

► New Class : Dark Mage ขุมพลังแห่งอำนาจในจิตวิญญาณ

   Wizard ที่ซึ่งควบคุมอำนาจต้องการพลังรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากเวทมนตร์ธาตุแบบเดิมๆ พวกเขาจึงได้ทำการค้นคว้าและทดลองอย่างเงียบๆ อยู่ในสถานที่ลับตาคน หลังจากที่ได้ค้นคว้าเป็นเวลานาน พวกเขาก็ได้รวมพลังเข้ากับวิญญาณของคนตายเพื่อใช้เป็นเวทมนตร์รูปแบบหนึ่งที่เรียกความมืดและจิตวิญญาณ พวกเขาควบคุมวิญญาณผ่านคริสตัลให้จัดการกับศัตรูด้วยเวทมนตร์และคำสาปในวงกว้าง และบางครั้งผู้ที่ใช้พลังก็แสดงวิธีการต่อสู้รูปแบบใหม่ด้วยการนำวิญญาณเข้าไปสิงในร่างกายโดยตรง

  • ชุดแต่งกาย : Dark Mage จะสวมใส่ชุดเกราะ Marshall แต่จะเห็นรูปแบบชุดแต่งกายที่ต่างจาก Class อื่น
  • Equipment
    - Weapon: Orb
    - Armor: Martial
    - Weapon Type: Skull / Scythe / Soul

  • สกิลที่โดดเด่น : หนึ่งในสกิลของ Dark Mage คือการเรียกโทเทมออกมาและโทเทมนั้นจะทำดาเมจต่อศัตรูที่อยู่รอบๆ อาณาเขตตามระยะเวลาที่กำหนด และในขณะที่เรียกโทเทมออกมา Dark Mage สามารถทำการกระทำอื่นได้ และยังสามารถเรียกโทเทมออกมาทับซ้อนในพื้นที่เดียวกันได้ด้วยเช่นกัน หากไม่อยากโดนดาเมจจะต้องออกห่างจากอาณาเขตของโทเทม

► New Dungeon
- DX Dungeon : Torminos Maquina
   - เลเวล : 190 หรือมากกว่า / BSLV. 11 หรือมากกว่า
   - ใช้ไอเทม Broken Circuit Chip ในการเข้า Dungeon
   - หาซื้อได้จาก NPC : Peddler Unon หรือ Remote Shop ราคา 1,000,000 Alz + 1 Divine Stone
   - ทางเข้า Fort. Ruina (X 40, Y 175)

► New Dungeon
- Garden of Dust
   - เลเวล : 190 หรือมากกว่า / BSLV. 11 หรือมากกว่า
   - ใช้ไอเทม Contaminated ในการเข้า Dungeon
   - หาซื้อได้จาก NPC : Peddler Unon หรือ Remote Shop ราคา 500,000 Alz
   - ทางเข้า Forgotten Ruin (X 234, Y 78)

► New Event Update

    ▪ GM Ranger ภารกิจออกล่า! ท้าชิงไอเทมของเหล่าเรนเจอร์
รายละเอียด >> https://cabalm.in.th/news-list/gm-ranger-may

► เพิ่ม Dark Mage Equipment Package ในร้านค้า!

► Cash Shop Update!