รายการไอเทมสวมใส่ที่ทีมงานจัดเตรียมไว้ให้

UPDATE : 10-Jul-23 17:55
Item
Armor Option Option[2]
Headpiece Critical DMG +19% 4,4
Critical DMG+12%
Critical DMG+12%
Suit Skill Amp ทั้งหมด Up+9% 1,1
HP+150
HP+150
Hands Skill Amp ทั้งหมด Up+9% 1,3
Defense+45
Defense rate+80
Shoes Skill Amp ทั้งหมด Up+9% 3,3
HP+150
HP+150
One - hand Critical DMG+19% 5,4
Critical Rate+5%
Critical DMG +12%
two - hand Critical DMG+38% 5,4
Critical Rate+5%
Critical DMG +48%

 

Item Detail remark
Demonite Headpiece ( BL ) of Fatal +20 [20D] Critical DMG +19%
slot
Critical DMG+36%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Suit ( BL ) of Outrageous +20 [20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
HP+460
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Hands ( BL ) of Outrageous +20[20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
Defense+70
Defense rate+105
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Shoes ( BL ) of Outrageous +20 [20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
HP+460
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Blade of Fatal +15 [20D] Critical DMG+19%
slot
Critical Rate+8%
Critical DMG +18%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Blade of Fatal +15 [20D] Critical DMG+19%
slot
Critical Rate+8%
Critical DMG +18%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร

 

Item Detail remark
Demonite Headpiece ( WI ) of Fatal +20 [20D] Critical DMG +19%
slot
Critical DMG+36%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Suit ( WI ) of Outrageous +20 [20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
HP+460
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Hands ( WI ) of Outrageous +20[20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
Defense+70
Defense rate+105
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Shoes ( WI ) of Outrageous +20 [20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
HP+460
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Orb of Fatal +15 [20D] Critical DMG+19%
slot
Critical Rate+8%
Critical DMG +18%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Orb of Fatal +15 [20D] Critical DMG+19%
slot
Critical Rate+8%
Critical DMG +18%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร

 

Item Detail remark
Demonite Headgear ( FA ) of Fatal +20 [20D] Critical DMG +19%
slot
Critical DMG+36%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Coat ( FA ) of Outrageous +20 [20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
HP+460
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Glove ( FA ) of Outrageous +20 [20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
Defense+70
Defense rate+105
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Boots ( FA ) of Outrageous +20 [20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
HP+460
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Crysta of Fatal +15 [20D] Critical DMG+19%
slot
Critical Rate+8%
Critical DMG +18%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Crysta of Fatal +15 [20D] Critical DMG+19%
slot
Critical Rate+8%
Critical DMG +18%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร

 

Item Detail remark
Demonite Headgear ( FB ) of Fatal +20 [20D] Critical DMG +19%
slot
Critical DMG+36%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Coat ( FB ) of Outrageous +20 [20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
HP+460
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Glove ( FB ) of Outrageous +20 [20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
Defense+70
Defense rate+105
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Boots ( FB ) of Outrageous +20 [20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
HP+460
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Katana of Fatal +15 [20D] Critical DMG+19%
slot
Critical Rate+8%
Critical DMG +18%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Orb of Fatal +15 [20D] Critical DMG+19%
slot
Critical Rate+8%
Critical DMG +18%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร

 

Item Detail remark
Demonite Headgear ( FG ) of Fatal +20 [20D] Critical DMG +19%
slot
Critical DMG+36%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Coat ( FG ) of Outrageous +20 [20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
HP+460
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Glove ( FG ) of Outrageous +20 [20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
Defense+70
Defense rate+105
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Boots ( FG ) of Outrageous +20 [20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
HP+460
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Orb of Fatal +15 [20D] Critical DMG+19%
slot
Critical Rate+8%
Critical DMG +18%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Orb of Fatal +15 [20D] Critical DMG+19%
slot
Critical Rate+8%
Critical DMG +18%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร

 

Item Detail remark
Demonite Visor ( WA ) of Fatal +20 [20D] Critical DMG +19%
slot
Critical DMG+36%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Plate ( WA ) of Outrageous +20 [20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
HP+460
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Gauntlet ( WA ) of Outrageous +20 [20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
Defense+70
Defense rate+105
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Greaves ( WA ) of Outrageous +20 [20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
HP+460
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Greatsword of Fatal +15 [20D] Critical DMG+38%
slot
Critical Rate+16%
Critical DMG +36%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร

 

Item Detail remark
Demonite Visor ( FS ) of Fatal +20 [20D] Critical DMG +19%
slot
Critical DMG+36%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Plate ( FS ) of Outrageous +20 [20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
HP+460
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Gauntlet ( FS ) of Outrageous +20 [20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
Defense+70
Defense rate+105
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Greaves ( FS ) of Outrageous +20 [20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
HP+460
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Blade of Fatal +15 [20D] Critical DMG+19%
slot
Critical Rate+8%
Critical DMG +18%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Crysta of Fatal +15 [20D] Critical DMG+19%
slot
Critical Rate+8%
Critical DMG +18%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร

 

Item Detail remark
Demonite Visor ( GL ) of Fatal +20 [20D] Critical DMG +19%
slot
Critical DMG+36%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Plate ( GL ) of Outrageous +20 [20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
HP+460
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Gauntlet ( GL ) of Outrageous +20 [20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
Defense+70
Defense rate+105
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Greaves ( GL ) of Outrageous +20 [20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
HP+460
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Chakram of Fatal +15 [20D] Critical DMG+19%
slot
Critical Rate+8%
Critical DMG +18%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Chakram of Fatal +15 [20D] Critical DMG+19%
slot
Critical Rate+8%
Critical DMG +18%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร

 

Item Detail remark
Demonite Visor ( DM ) of Fatal +20 [20D] Critical DMG +19%
slot
Critical DMG+36%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Plate ( DM ) of Outrageous +20 [20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
HP+460
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Gauntlet ( DM ) of Outrageous +20 [20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
Defense+70
Defense rate+105
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Greaves ( DM ) of Outrageous +20 [20D] Skill Amp ทั้งหมด Up+9%
slot
HP+460
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Orb of Fatal +15 [20D] Critical DMG+19%
slot
Critical Rate+8%
Critical DMG +18%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Demonite Orb of Fatal +15 [20D] Critical DMG+19%
slot
Critical Rate+8%
Critical DMG +18%
ไอเทมผูกมัดตัวละคร

 

รายการไอเทมสวมใส่อื่น ๆ
Item Detail Amout
Archridium epaulet of Fighter [20D] Attack +120
Attack rate +180
Sword Skill Amp +7%
HP +400
1
Archridium epaulet of sage [20D] Magic +120
Attack rate +180
Magic Skill Amp +7%
HP +400
1
Archridium epaulet of law [20D] Defense +155
Resist Critical Rate +9%
Resist Skill Amp +7%
HP +500
Resist Critical DMG +9%
Resist Knok Back +2%
Resist Down +2%
Resist Stun +2%
Resist Critical DMG +9%
1
Archridium epaulet of Guardian [20D] Defense +160
Defense rate +140
Evasion +600
HP+500
DMG Reduction +26ปฏิเสธ Penetration +21
Resist Silence+2%
Resist Suppression +2%
1
Siena's Bracelet [20D] Attack ทั้งหมด up +21
Critical DMG +9%
Skill Amp Up +4%
2
Defensive Earring +5 [20D] Defense +100
Defense Rate +100
ปฏิเสธ Pentration +5
2
Minesta's Amber Charm +7 [20D] Defensr +14
HP +50
DMG Reduction +60
Attack ทั้งหมด UP+21
Skill Amp ทั้งหมด +3%
เพิ่มเวลาในการใช้งาน Battle Mode +10s
1
Minesta's Amethyst Charm +7 [20D] Defense +14
HP +50
Ignore Penetrate +60
Attack ทั้งหมด UP+21
Skill Amp ทั้งหมด +3%
เพิ่มเวลาในการใช้งาน Battle Mode +10s
1
Minesta's Emerald Charm +7 [20D] defense +14
HP +50
Resist Critical DMG  +6%
Attack ทั้งหมด UP+21
Skill Amp ทั้งหมด +3%
เพิ่มเวลาในการใช้งาน Battle Mode +10s
1
Minesta's Ruby Charm +7 [20D] Defense +14
HP +50
Resist skill +3%
Attack ทั้งหมด UP+21
Skill Amp ทั้งหมด +3%
เพิ่มเวลาในการใช้งาน Battle Mode +10s
1
Minesta's Sapphire Charm +7 [20D] Sapphire
Defense +14
HP +50
Resist Critical Rate +3%
Attack ทั้งหมด UP+21
Skill Amp ทั้งหมด +3%
เพิ่มเวลาในการใช้งาน Battle Mode +10s
1
Ring of Fighter +10 [20D] Attack +19
Attack Rate +90
Defense +31
เพิ่ม Critical Dmg +10%
4
Ring of Sage +10 [20D] Magic Attack +19
Attack Rate +90
Defense +31
เพิ่ม Critical Dmg +10%
4
Ring of Luck +3 [20D] เพิ่ม Critical Rate +17%
Attack ทั้งหมด UP +20
Accuracy +60
4
Critical Ring +3 [20D] เพิ่ม Critical Dmg +20% 4

 

ไอเทมเพิ่มเติมอื่น ๆ
Item Detail Remark
GiftBox-Black Transmuter บัตรย้ายประเทศ ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Skill Book (Demon Trigger Speciality LV.2) สมุดสกิล BAT 3 LEVEL 2 DARKMAGE ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Skill Book (Demon Trigger Speciality LV.3) สมุดสกิล BAT 3 LEVEL 3 DARKMAGE ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Skill Book (Axe  Specialty Stage2) สมุดสกิล BAT 3 LEVEL 2 WARRIOR ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Skill Book (Axe  Specialty Stage 3) สมุดสกิล BAT 3 LEVEL 3 WARRIOR ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Skill Book (Knucklet Specialty Stage2) สมุดสกิล BAT 3 LEVEL 2 BLADER ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Skill Book (Knucklet Specialty Stage3) สมุดสกิล BAT 3 LEVEL 3  BLADER ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Skill Book (Elemental Specialty Stage2) สมุดสกิล BAT 3 LEVEL 2 WIZARD ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Skill Book (Elemental Specialty Stage3) สมุดสกิล BAT 3 LEVEL 3 WIZARD ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Skill Book (Launcher Specialty Stage2) สมุดสกิล BAT 3 LEVEL 2 FORCE ARCHER ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Skill Book (Launcher Specialty Stage3) สมุดสกิล BAT 3 LEVEL 3 FORCE ARCHER ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Skill Book (Hammer Specialty Stage2) สมุดสกิล BAT 3 LEVEL 2 FORCE SHELDER ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Skill Book (Hammer Specialty Stage3) สมุดสกิล BAT 3 LEVEL 3 FORCE SHELDER ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Skill Book (Split Specialty Stage2) สมุดสกิล BAT 3 LEVEL 2 FORCE BLADER ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Skill Book (Split Specialty Stage3) สมุดสกิล BAT 3 LEVEL 3 FORCE BLADER ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Skill Book (Genocider Specialty Stage2) สมุดสกิล BAT 3 LEVEL 2 GLADIATOR ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Skill Book (Genocider Specialty Stage3) สมุดสกิล BAT 3 LEVEL 3  GLADIATOR ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Skill Book (Hit Man Speciality Stage2) สมุดสกิล BAT 3 LEVEL 2 FORCE GUNNER ไอเทมผูกมัดตัวละคร
Skill Book (Hit Man Speciality Stage3) สมุดสกิล BAT 3 LEVEL 3 FORCE GUNNER ไอเทมผูกมัดตัวละคร

 

ไอเทมกดใช้
Item Amount
HP Potion Lv.4 5
MP Potion Lv.4 5
Fury Potion LV.4 5
Hyper Odd Circle 5
Extract STR 5
Extract INT 5
Extract DEX 3
Rename Card 5
Potion of Luck(25,000,000) 4

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------
• Official Website : https://cabalm.in.th/
• Official Facebook : https://www.facebook.com/CabalM.in.th/